پورتال خدمات الکترونیک کارکنان

logo

این پورتال در حال حاضر بسته می باشد
بعد از ورود اطلاعات فیشهای حقوقی توسط واحدهای مالی شرکتها، پورتال برای رویت فیشها باز میشود